BDRAX Axial Fans یا همان هواکش های آکسیال مانند سانتریفیوژ پرده های مختلفی دارند و به صورت داسی شکل ، پدالی و پره با زاویه متغیر و آنروفویل می باشند.هواکش محوری BDRAX با توجه به نوع طراحی می توانند حجم زیادی از جریان هوا را در فشار پایین تولید کنند.

 نام گذاری فن آکسیال به خاطر جهت جریان هوای ایجاد شده است زیرا این فن پرده هایی دارد که حول محور آن می چرخد و جریان هوا را جهتی موازی با محور به سمت داخل کشیده می شود و آن را با فشار در همان جهت به بیرون هدایت می کند.این نوع از فن ها به خاطر نوع طراحی خود می توانند حجم زیادی از جریان هوا را در فشار پایین تولید کنند.هواکش های اکسیال صنعتی به دو دسته کلی هواکش های اکسیال صنعتی دیواری و سقفی تقسیم می شوند.

به طور کلی مقدار تخلیه هوا در فن محوری BDRAX به موارد زیر بستگی دارد:

  • دور موتور
  • شکل پروانه
  • قطر پروانه
  • تعداد پره</box3>