تهویه کیهان فن تولید کننده تهویه صنعتی، هواکش سانتریفیوژ، هواکش حلزونی و سقفی صنعتی می باشد.