تهویه BVN تولید کننده تهویه صنعتی، تهویه کانالی و بین کانالی، هواکش سانتریفیوژ و سقفی صنعتی می باشد.